شرکت بازرگانی اردلان تجارت خیام
نوین عایق انرژی

اشتراک ماهنامه کاسپین امروز

دریافت دانلود فرم اشتراک نشریه کاسپین امروز  ۱۳۹۳

 

مبلغ اشتراک ماهنامه کاسپین امروز

پست عادی مدت اشتراک مبلغ
۱۲ ماه ۸۰۰۰۰  تومان
۶ ماه ۴۰۰۰۰  تومان

 

پست سفارشی

مدت اشتراک مبلغ

۱۲  ماه

۱۲۰۰۰۰ تومان

۶  ماه

۶۰۰۰۰ تومان